top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DARREN BV

1. Toepassingsgebied

 1. 1.1.  Behoudens anders luidend schriftelijk beding zijn de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen DARREN BV en de klanten alle voor die laatste door DARREN. gepresteerde diensten en geleverde goederen.

 2. 1.2.  Deze algemene voorwaarden sluiten alle eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de klant uit, behoudens indien DARREN BV met de toepassing van laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De eenvoudige ondertekening van de gebeurlijke bestelbon van de klant door DARREN. geldt niet als een dergelijke uitdrukkelijke instemming.

 3. 1.3.  De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechts-kwalificerende betekenis. De eventuele nietigheid van één voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige algemene voorwaarden.

 1. Offerte, bestelbon en/of voorschot-factuur De ondertekening en – ook elektronische – terugzending van de offerte, bestelbon en/of voorschot-factuur door de klant naar DARREN BV binnen de gestelde vervaltermijn, houdt een bevestiging door de klant in, alsook de aanvaarding door de klant van voorliggende algemene voorwaarden.

 2. Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. 3.1.  Leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en zijn geenszins bindend, al worden zij zoveel als mogelijk gerespecteerd.

 2. 3.2.  Vertraging in de levering of uitvoering kan geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst en vormt evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de klant. Goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant bij aflevering op een latere datum dan deze die werd opgegeven.

 3. 3.3.  DARREN BV behoudt zich het recht voor om de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze later dan voorzien worden geleverd.

4. Betaling

 1. 4.1.  De op de bestelbon / voorschot-factuur of (eind) factuur vermelde bedragen zijn contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van het document, in welk geval de bedragen betaalbaar zijn op het rekeningnummer BE09 7370 5206 1357 van DARREN BV binnen de gestelde termijn.

 2. 4.2.  Bij bestelling door de klant kan DARREN BV een bestelbon / voorschot-factuur opmaken voor een door hem te bepalen percentage van het totaalbedrag.

 3. 4.3.  Bij levering van de goederen en/of na uitvoering van de prestatie, dient de klant het nog niet betaalde saldo van de overeengekomen totaalprijs te betalen.

 1. 4.5.  Bij niet-betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de op de bestelbon / voorschot-factuur of (eind)factuur, is vanaf de vervaldatum en tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de klant een jaarlijkse verwijl-intrest verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 150,00 EUR als strafbeding, onverminderd het recht van DARREN BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles staat los van de gebeurlijke gerechtskosten, inningskosten en onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, die in voornoemde schadevergoeding niet begrepen zijn en afzonderlijk ten laste van de klant vallen.

 2. 4.6.  Elke onbetaalde (voorschot)factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt.

 3. 4.7.  DARREN BV behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling van een (voorschot)factuur, de voordien bestelde orders voor levering te blokkeren en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze blokkering geldt dan als ingebrekestelling. Tegen deze blokkering zal de klant geen verhaal kunnen uitoefenen. Reeds geleverde goederen blijven te allen tijde exclusieve eigendom van DARREN BV tot integrale betaling van de verschuldigde bedragen (incl. kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten, ...). Tot op dat ogenblik is het de klant verboden over de goederen in welke vorm ook te beschikken of deze te vervreemden en zijn alle risico's ten laste van de klant en is deze laatste aansprakelijk voor de schade die aan de goederen sinds de levering zou zijn toegebracht. DARREN BV behoudt zich het recht voor om voorschotten in te houden om eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

5. Klachten

 1. 5.1.  Alle klachten en opmerkingen inzake de gepresteerde diensten,(voorschot)facturen en geleverde goederen zijn uitsluitend ontvankelijk indien ze schriftelijk door de klant worden gedaan binnen een termijn van 8 dagen na de verzendingsdatum van de (voorschot)factuur of na uitvoering van de gepresteerde dienst. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden.

 2. 5.2.  Klachten of opmerkingen die DARREN BV na deze voormelde bindende termijn bereiken, worden als nietig beschouwd en de facturen en voorliggende voorwaarden zullen als definitief en zonder enig voorbehoud als aanvaard worden beschouwd.

 3. 5.3.  Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verplichting om de (voorschot)factuur tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.

 4. 5.4.  Indien de klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde (laat) verricht(en), dan wel indien schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, verbeurt hij onmiddellijk elk recht op reclamatie of garantie

 5. 5.5.  Specifiek m.b.t. levering of uitplanten van plantgoed: DARREN BV kan geen garantie geven op het leven (hergroei), noch kan zij vergoedingsplichtig zijn voor winterschade, schade door late nachtvorst, andere extreme weersomstandigheden, noch voor schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling door de klant. DARREN BV is wel bereid bij ernstige schade samen met de klant naar een oplossing te zoeken.

6. Geschillen: toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. 6.1.  Iedere overeenkomst en elke levering van goederen of diensten, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgische recht. De volledige relatie tussen DARREN BV en de klant is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 2. 6.2.  Betalingen zijn steeds te Gent invorderbaar, wat ook de overeengekomen of geëiste betalingswijze is. In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal 

bottom of page